Spouštíme přihlášky na festival Nechme se překvapovat 2024 🎬
loogo Vesna 2

Vesna aneb nový projekt CCBC

Během těchto čtyř měsíců se Vesna Panglao Conservation zaměřila na rozvoj udržitelnosti projektu. Vesna uspořádala školení pro místní námořní policii, leteckou policii a městský úřad pro životní prostředí a přírodní zdroje. Úvodní školení se zaměřilo na identifikaci hrozeb, konkrétně na invazní hvězdici trnitou (Crown of Thorns, COTS), a na techniky jejího odstraňování. Úspěšně jsme odstranili 642 hvězdic COTS z rezervace Doljo.

Druhé školení se zaměřilo na rozmístění a založení nového umělého útesu. Účastníci byli schopni úspěšně rozmístit umělý útes, připravit úlomky korálů odstraněním případných chorob nebo predátorů a připevnit úlomky ke konstrukci. Následné vyhodnocení struktury ukázalo, že míra přežití korálů je 94 % – naše dosud nejvyšší. Nejdůležitější je, že tato školení jsou počátečními kroky při pěstování dobře vyškoleného, místního a udržitelného souboru dobrovolníků pro budoucí projekty. Počáteční školení plánovaná na rok 2024 budou zaměřena na hodnocení útesů (např. hrozby a ochranné prvky), monitorování útesů pomocí fotografování a pěstování školek pro ohrožené druhy.

Náš nový program 3D modelování útesů byl pilotně spuštěn v roce 2023. Tento program umožňuje Vesně měřit pokryvnost korálů, rychlost růstu a sledovat hrozby. Toto vybavení v budoucnu umožní také identifikaci druhů, určování mořských druhů a biomasy ryb. Tato data budou využita k poskytnutí uceleného přehledu o zdraví útesu a k vedení našich dalších kroků. Další rozvoj tohoto programu je plánován na rok 2024.

Vesna postavila novou dílnu pro výrobu struktur umělého útesu a krytů pro potápěčské vybavení. Obojí bylo nezbytné pro zajištění účinných a nákladově efektivních prostředků pro stavbu umělých útesů. Umožnilo to také společnosti Vesna zajistit pravidelné čištění struktur útesů, aby se zajistila jejich trvalá úspěšnost.

Proběhl velmi úspěšný školící program pro děti ve věku 4 – 9 let. Účastníci se poprvé dozvěděli o ochraně mořské světa a jeho důležitosti, proběhl kurz výuky plavání (bazén) a poté se děti dostaly bezpečně do moře, kde si mohly prohlédnout korálový útes a setkat se s jeho obyvateli.

Prezentace na LGU – ohledně MoU, proběhlo schválení a Vesna se stane partnerem místní vlády a bude spravovat celou mořskou oblast Panglaa.

Dále pravidelný monitoring a čištění reefu – koráli a zévy obrovské.

During this 4 months, Vesna Panglao Conservation focused on developing the project’s sustainability. Vesna was able to hold training sessions for the local Maritime Police, Aviation Police and Municipal Environment and Natural Resources Office. The initial training focused on threat identification, specifically for the invasive Crown of Thorns (COTS) starfish and removal techniques. We successfully removed 642 COTS from the Doljo sanctuary. The second training focused on the deployment and establishment of a new artificial reef. Participants were able to successfully deploy an artificial reef, prepare coral fragments by removing any disease or predation and attach the fragments to the structure. Subsequent evaluation of the structure revealed a 94% coral survival rate- our highest yet. Most importantly, these training sessions are the initial steps in cultivating a  well trained, local and sustainable set of volunteers for future endeavors. The initial training sessions planned for 2024 will target reef assessments (e.g., threats and protective features), reef monitoring through photography, and cultivating nurseries for endangered species.

Our new 3D reef modeling program was piloted 2023. This program allows Vesna to gauge coral coverage, rate of growth and monitor threats. This equipment will also allow for species identification, marine species identification and fish biomass in the future. This data will be utilized to provide a holistic overview of the reef’s health and guide our next steps. Further development of this program is planned for 2024.

Vesna built a new workshop for the fabrication of artificial reef structures and scuba gear enclosure. Both were essential to ensure efficient and cost effective means to build the artificial reefs. It also allowed Vesna to provide regular cleaning of the reef structures to ensure its continued success.

A very successful training program for children, ages 4 – 9, was held. Participants learned for the first time about marine conservation and its importance, a swimming lesson was given (pool) and then the children got safely into the sea to see the coral reef and meet its inhabitants.

Furthermore, regular monitoring and cleaning of the reef – corals and giant zebra mussels.

Luca Cerna
President
Vesna Panglao Conservation